Kategorie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Sklep internetowy http://twp.sklep.pl/ (dalej jako Sklep) prowadzony jest przez TWP Sp. z o.o., z siedzibą w Raciborzu 47-400, ul. Kościuszki 34, NIP 639 200 78 78. Dokumentacja Spółki przechowywana w: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000563377

 

§ 2.

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów znajdujących się w aktualnej ofercie asortymentowej TWP Sp. z o.o.. Kupującymi mogą być zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorstwa, które wyraziły wolę zakupu poprzez dokonanie go za pośrednictwem sklepu z § 1.

 

§ 3.

Zawartość Sklepu (towar z podaną ceną) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę klienta, która wymaga akceptacji Sklepu. Klient nadto zamiast oferty może złożyć zapytanie ofertowe w odniesieniu do konkretnego produktu znajdującego się w ofercie Sklepu.

 

§ 4.

Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

 

§ 5.

Zaakceptowanie regulaminu jest wymagane przy zamówieniu.

 

§6.

W przypadku gdy Kupującym jest Konsument (klient indywidualny) w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.1964.16.93) pierwszeństwo mają postawnowienia w/w art.

 

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

 

§ 7.

Sklep służy do dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży pomiędzy TWP Sp. z o.o. i Klientem) za pośrednictwem sieci Internet (protokół http lub https). Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania), aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem.

 

§ 8.

Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą, oraz osoby fizyczne, które wyraziły chęć zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i którym Sklep TWP przydzielił konto w (nadanie nazwy użytkownika, loginu i hasła). Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy dostaw do siedziby Klienta wynikającej z danych posiadanych przez TWP. W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie danych go identyfikujących w Sklepie osobom trzecim, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień.

 

§ 9.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sklepu. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zarejestrowanie Klienta w Sklepie dostępnym pod adresem podanym w § 1 oraz aktualność danych Klienta.

 

§ 10.

Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. TWP oraz Sklep TWP nie odpowiadają za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi).

 

§ 11.

Wysyłając zamówienie ze strony www Sklepu Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sklep jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji.

 

§ 12.

Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku, jednakże ich realizacja zostanie rozpoczeta w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu, w którym złożono zamówienie.

 

§ 13.

Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody TWP SP. z o.o.

 

§ 14.

Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT). Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za nie zawartą.

 

§ 15.

Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia z żądaniem jest równoznaczne z upoważnieniem TWP Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy. Klient niniejszym upoważnia TWP Sp. z o.o. do wysyłki faktury emailem, bez podpisu wystawcy, bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w formacie PDF .

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 

§ 16.

Zamówione towary, które w momencie wpływu zamówienia znajdują się w magazynie, zostaną dostarczone na terenie Polski w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia pod adres wskazany przez Kupującego, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej. W przypadku nie posiadania towaru na magazynie Sklep każdorazowo potwiwerdzi dokładną datę dostawy.

 

 

§ 17.

W przypadku odbioru własnego Sprzedający przygotowuje zamówiony towar do odbioru w uzgodnionym terminie i miejscu.

 

§ 18.

Kupujący ma obowiązek zbadać towar natychmiast po jego otrzymaniu na zgodność z zamówieniem. Zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi i TWP Sp. z o.o.w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie.

 

§ 19.

Niezgłoszenie zastrzeżeń przez Kupującego 2 dni roboczych po otrzymaniu towaru będzie uważane za potwierdzenie prawidłowości dostawy.

 

§ 20.

TWP Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę przesyłki w transporcie oraz opóźnienie w dostawie powstałe z winy przewoźnika.

 

§ 21.

Kupujący przy odbiorze przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także po uzgodnieniu z kurierem , spisania protokołu o stanie przesyłki w sytuacji podejrzenia szkody. W przypadku braku takiego protokołu o uszkodzeniach, reklamacja z tytułu uszkodzenia w transporcie automatycznie nie będzie uznana.

 

§ 22.

W przypadku niezależnego od Sprzedającego opóźnienia w dostawie towaru, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedającemu terminową realizację zamówienia. W razie opóźnienia w dostawie towaru Sklep TWP poinformuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.

 

§ 23.

Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto lub do kasy Sklepu.

 

§ 24.

Transakcje dokonywane są za gotówkę, za pobraniem lub za pośrednictwem płatności online Blue Media (zgodnie z Regulaminem firmy Blue Media S.A. dostępnym w linku: https://bluemedia.pl/storage/app/media/files/regulamin-systemu-platnosci-bluecash.pdf.) Inny niż podany sposób płatności musi zostać indywidualnie rozpatrzony i zaakceptowany przez Sklep TWP. W przypadku towarów sprowadzanych lub produkowanych specjalnie dla danego klienta obowiązuje wyłącznie przedpłata częściowa lub całościowa- do uzgodnienia indywidualnie.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 

§ 25.

W przypadku niedotrzymywania terminów płatności dostawca ma prawo scedować należność przeterminowaną na podstawie umowy cesji wierzytelności na firmę windykacyjną, wstrzymać realizację zamówień oraz odmówić zgody na płatność przelewem.

 

§ 26.

Firma TWP Sp. z o.o. Toleruje spóźnienie w płatności do 7 dni w wyjątkowych sytuacjach, tylko i wyłącznie po poinformowaniu przez Kupującego . Od dnia 8 po wystawieniu faktury sprzedażowej naliczane będą odsetki ustawowe.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKT

 

§ 27.

TWP Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód związanych z towarem, po jego dostarczeniu Kupującemu. Za odpowiedni dobór odpowiedzialny jest Kupujący i to On zobowiązany jest do sprawdzenia właściwości dostarczanego towaru według stron katalogowych lub rysunków technicznych, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.

 

GWARANCJA I ZWROT TOWARU

 

§ 28.

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad i usterek, zgodny z zamówieniem Kupującego.

 

§ 29.

Sprzedający usunie bezpłatnie wady ukryte lub powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym towarze.

 

§ 30.

Sprzedający odpowiada tylko za wady, które powstały mimo prawidłowego użytkowania dostarczonego towaru.

 

§ 31.

Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia dostarczonego towaru, jeśli nastąpiły one w wyniku niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego zainstalowania oraz w przypadku modyfikacji/ naprawy w innym serwisie niż serwis Sprzedającego, chyba że Sprzedający wyraził na to uprzednio zgodę.

 

§ 32.

Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez Kupującego.

 

§ 33.

Zgłoszenie powinno obejmować: numer faktury sprzedaży oraz wyjeśnienie, którego towaru dotyczy i z jakich przyczyn powstało roszczenie

 

§ 34.

Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi Kupujący. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, wtedy koszty transportu ponosi Sprzedający.

 

§ 35.

Gwarancja wygasa w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego warunków umowy, w szczególności w przypadku nie dokonania zapłaty w terminie płatności

 

§ 36.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanego towaru/ usługi. Ponadto Sprzedający nie jest odpowiedzialny za utracone przez Kupującego lub użytkownika towaru korzyści.

 

§ 37.

Każdorazowy zwrot towaru musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Sklep TWP.

Dodatowo, każdy zwrot towaru, zaakceptowany przez Sklep TWP obcjążony zostanie 10% opłatą manipulacyjną.

 

§ 38.

Możliwy jest zwrot tylko nieuszkodzonego i nieużywanego towaru. Nie przyjmuje się zwrotów towarów nietypowych lub towaru sprowadzonego/ wyprodukowanego na specjalne zamówienie Kupującego.

 

§ 39.

Zwrot towaru dokonywany będzie poprzez wystawienie faktury korygującej.

 

§ 40.

Rozpatrywane będą tylko sprawy do 21 dni po dniu wystawienia faktury sprzedaży.

 

§ 41.

Koszty transportu za zwracany towar ponosi Kupujący.

 

§ 42.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 43.

Wszelkie zmiany do Regulaminu sklepu, zaproponowane przez klienta przy składaniu zamówienia wymagają pisemnej zgody TWP Sp. z o.o.

 

§ 44.

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami siły wyższej. Za siłę wyższą rozumie się okoliczności niezależne od partnerów takie jak: pożar, strajki, powódź, embargo, ograniczenia energetyczne, zakłócenia w transporcie, trzęsienia ziemi itp.

 

§ 45.

Wszystkich klientów obowiązuje regulamin Sklepu o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.

Data aktualizacji: 2020-05-19 11:36:00

Powered by Comarch e-Sklep ®